ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
  2. อ.จิระ ประสพธรรม
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

งานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561” จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา