ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
  4. อาจารย์จิระ ประสพธรรม
  5. อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
  6. อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร