มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีพยาบาลประจำทุกวัน
        บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางฝ่ายพยาบาลจะจัดรถพยาบาลนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป และจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        1. การให้บริการสุขภาพ
          – กรอก / ค้นทะเบียนประวัติ
          – ซักประวัติผู้มารับบริการ
          – ทำการรักษา / ทำแผล
          – ให้คำแนะนำ
          – รับยา และอธิบายการใช้ยา
        2. การให้บริการกระเป๋ายา
          – เขียนแบบฟอร์ม
          – จัดยา
          – รับกระเป๋ายา และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
          – ยืม-คืน กระเป๋ายา โดยใช้บัตรนักศึกษา
        3. การออกหน่วยปฐมพยาบาล
          – จัดนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วย และควบคุมนักศึกษาออกหน่วยตามที่ได้จัดไว้
        4.ให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต
        5.เบิกอุปกรณ์ (ชุดทำแผล/ถุงยางอนามัย)
        6.เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
        7.จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยประสานงานกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร