ห้องสมุด สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกอย่างครบถ้วนและเพียงพอ