การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จัดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิทยบริการ อาคาร AV สำนักวิทยบริการ

  • บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
    • ให้บริการตามอาคารเรียน อาคารส่วนกลาง อาคารของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ