กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อกื้อกูลการศึกาาในประเทศไทย THE SET FOUNDATION

กองทุนการศึกษา ปตท.สผ. สยาม จำกัด