1. งานธุรการ
     – รับ-ส่งเอกสาร => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2
     – รับชำระเงิน => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2
     – ทำบัตรนักศึกษา => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2
     – งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานคีย์ข้อมูลระบบ 3 มิติ => ห้องสำนักงาน
  2. งานทุนการศึกษา   
     – กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     – ทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     – ทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     – จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาทุนชนิด => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
  3. งานแนะแนวและจัดหางาน      
     – แนะแนวอาชีพ ,อบรมอาชีพอิสระ => ห้องให้คำปรึกษา
     – ปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัวความรัก ฯลฯ => ห้องให้คำปรึกษา
     – พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา => ห้องให้คำปรึกษา
  4. งานหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     – จองหอพัก,จัดทำประวัตินักศึกษาหอพัก => ห้องสำนักงาน
     – แจ้งเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับหอพัก => ห้องสำนักงาน
  5. งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
     – บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น => ห้องพยาบาล
     – ตรวจสุขภาพเบื้องต้น => ห้องพยาบาล
     – การตรวจสารเสพติดและโรคเอดส์  =>  ห้องพยาบาล
     – เบิกเงินค่าประกันอุบัติ => ห้องพยาบาล
  6. งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 2
  7. งานกีฬา
     – บริการยืมอุปกรณ์กีฬา => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
     – การจัดการแข่งขัน => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
  8. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
     – ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษา การแต่งกาย ฯลฯ => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
  9. งานนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
     – อบรม/ฝึก เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
     – งานด้านการจราจร => ห้องสำนักงาน
     – งานบำเพ็ญประโยชน์ => ห้องสำนักงาน
  10. งานองค์การนักศึกษา
     – กิจกรรมของนักศึกษา => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)
     – ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)
     – ชมรม/ชุมนุม ต่าง ๆ => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)