“บุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านการวางแผน และการบริหารจัดการในวิชาชีพ”

ประวัติสาขาวิชา
          วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทําหน้าที่หัวหน้าคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดตั้งคณะ โดยมีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน จนกระทั่งในที่สุดได้มีการประกาศจัดตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ซึ่งได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
          คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชีแขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
          ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา” เป็น “คณะ” และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้คําว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด
          ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนจากการสนับสนุนของนายสนั่น สบายเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งได้แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจํานวนเงิน 42,940,000 บาท โดยเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 กําหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน และได้เปิดใช้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระ ชนมพรรษา 2” หรือเรียกกันว่า อาคาร 11
          ในปี พ.ศ. 2540 คณะวิทยาการจัดการได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงบริหารงานทั่วไป) ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษา โดยได้มีหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ก็ได้มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษา โดยได้มีหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
          ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) โดยโปรแกรมวิชาฯ ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป และดําเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
          ในปี พ.ศ. 2554 โปรแกรมวิชาฯ ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตร โดยทําการปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป พ.ศ. 2549 และได้ทําการเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) และ (4 ปี เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
          ในปี พ.ศ. 2559 โปรแกรมวิชาฯ ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตร โดยทําการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2559 และได้ทําการเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) และ (4 ปี เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
JIB_6416
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ/ภาค กศ.บป
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • พนักงานภาครัฐ และเอกชน
 • พนักงานควบคุมและวางแผนการผลิต
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ / เลขานุการ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
2018-08-28_11-31-34
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาค กศ.บป

9,700 ฿
9,700 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,800 บาท

ภาค กศ.บป (เทียบโอน)

10,400 ฿
10,400 ฿
 • ค่าธรรมเนียม   10,200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,500 บาท
ภาพกิจกรรม