“สานรัก ปลูกรักษ์ ด้วยชุมชน”

เกี่ยวกับวิชาเอกการตลาด
          ในปี พ.ศ. 2538 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับนักศึกษาวิชาเอกการตลาดเป็นรุ่นแรก ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา (2 ปี) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ชื่อว่าโปรแกรมบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด ตามลําดับ
          ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด” โดยจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยให้นักศึกษานั้น นำความรู้ในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก หลังจากที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ก็จะมีการคัดเลือก เพื่อมาขยายช่องทางการตลาดในรูปแบบของออนไลน์ และออฟไลน์ หลังจากนั้น ก็จะมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบของการจัดทำแผน เพื่อร่วมเข้าแข่งขันในเวที ระดับประเทศ และได้รับรางวัลในระดับชาติต่อไป
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
     1. บุคลากรในองค์กรภาครัฐ เช่น นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการ เป็นต้น
     2. บุคลากรในองค์กรภาคเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักการตลาด พนักงานส่งเสริมการตลาด พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  พนักงานขาย พนักงานธนาคาร เป็นต้น
     3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าส่ง ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น
IMG_7757
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

8,800 ฿
8,800 ฿
  • ค่าธรรมเนียม     8,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
  • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาคปกติ (เทียบโอน)

9,600 ฿
9,600 ฿
  • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
  • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท
ภาพกิจกรรม