“นักการตลาด คือ ผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมแห่งความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

ประวัติสาขาวิชา
          ในปี พ.ศ.2538 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับนักศึกษาวิชาเอกการตลาดเป็นรุ่นแรก ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมการจัดการทั่วไปแขนงการตลาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา (2 ปี) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ชื่อว่าโปรแกรมบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด ตามลําดับ
          ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง และจัดทําระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ยึดหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
 1. การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 2. การจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 9(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (มาตรฐานการผลิต มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานบัณฑิต)
 3. จัดให้มีการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษาตามมาตรฐานการผลิต
 4. จัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนํามาปรับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการสํารวจภาวการณ์มีงานทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนําผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร
         ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการตลาดได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับจากสังคมและรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
ปรัชญา
          ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านการตลาด มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับ
วัตถุประสงค์
           เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในความสำคัญของศาสตร์ที่ได้ศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
 2. มีความรู้ ความสามารถทางการตลาด สามารถวางแผนและตัดสินใจ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรือสามารถปฏิบัติงานได้
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
 4. มีคุณลักษณะพิเศษ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
นักการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักขายมืออาชีพ เจ้าพนักงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ
IMG_7757
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาคปกติ (เทียบโอน)

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท
ภาพกิจกรรม