อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด