MBA-web-cover
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
(ค่าลงทะเบียนเทอมละ 24,000 บาท)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 10 ส.ค. 66

“หลักสูตรที่ใช่…ตอบโจทย์ที่ชอบ
หลักสูตรที่สร้างนักธุรกิจและ
นักจัดการองค์กรยุคใหม่”

business-handshake
Cropped image of business people working on laptops in office
 • รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • เรียนเสาร์-อาทิตย์ แบบผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
 • สอนโดยอาจารย์พิเศษ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • เรียนทั้งหหมด 36 หน่วยกิต มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
  • แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ( 36 หน่วยกิต )
  • แบบทำวิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต ) และเรียน ( 24 หน่วยกิต )
  • แบบค้นคว้าอิสระ ( 6 หน่วยกิต ) และเรียน ( 30 หน่วยกิต )
 • วิชาเลือกเสรี สามารถเลือกความเชี่ยวชาญใน 2 ด้าน คือ
  • ด้านการจัดการธุรกิจ
  • ด้านการจัดการองค์การ
ปรัชญา

          มุ่งพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะสูงในการจัดการธุรกิจ และการจัดองค์การ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างมหาบัณฑิตเป็นนักบริหารให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการองค์การ

 • มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและการจัดการองค์การ

 • มีความรู้ด้านการวิจัย หรือกรณีศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจและการจัดการองค์การ

 • มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

       เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ

       PLO1 ปรับบุคลิกภาพของตนเองในการเป็นนักบริหารตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

       PLO2 พัฒนาภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

       PLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองค์การได้อย่างเหมาะสม

       PLO4 วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

       PLO5 สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การ

       PLO6 ผลิตงานวิจัยด้านบริหารจัดการ

       PLO7 บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จ

ทำไมต้องเรียน...ปริญญาโท MBA (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)

          หลักสูตรนี้ใช้การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) โดยการนำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างรายวิชาที่ตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ครบถ้วนโดยแยกเป็น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ที่ผู้เรียนต้องมี และออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Teaching Learning Activity) ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และการประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ด้วยวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่สามารถใช้วัดได้ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้งการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ประเภทการศึกษา
 • แผน 1 แบบวิชาการ

ปริญญาโท แผน 1 แบบวิชาการ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

 • แบบที่ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต

 • แบบที่ 2 เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต) และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

          แผน 1 วิชาการ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

         ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน 1 แบบวิชาการ จะต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

 • แผน 2 แบบวิชาชีพ

ปริญญาโท แผน 2 แบบวิชาชีพ 

 • เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 30 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต) และศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

       แผน 2 วิชาชีพ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียน หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

       ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน 2 แบบวิชาชีพ จะต้องเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาองค์การภาครัฐ

 • ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานองค์การเอกชน

 • ผู้ประกอบการขนาดกลาง/ผู้ประกอบการขนาดย่อม/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่

 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • มีคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้