คู่มือการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดการเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการขออนุญาตจัดกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษาฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการ การจัดทำแผน
ปฏิบัติงาน ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร