สาขาวิชาบัญชี

ประพัสสร บัวเผื่อนอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีชื่อ-สกุล (…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประภัสสร กลีบประทุมอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชื่…

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อัมพร อึ่งน่วมนักการภารโรง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัด…

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุจิตรา ฉวีพัฒน์นักการภารโรงสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจั…

พนักงานเก็บเอกสาร
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ประไพ สุขพร้อมพนักงานเก็บเอกสาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาก…

นักวิชาการศึกษา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ณัฐพล วรรณ์สุทธะนักวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุพัชรี ท้ายนาวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

บุษยมาส คงเกิดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี ค…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุมิตรา น้ำทิพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วชิรวิทย์ กรรณิกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบด…