ประพัสสร-200x200

อาจารย์ประพัสสร บัวเผื่อน

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Prapatsorn Buapeuan

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญการสอนด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 6 อาคาร 11 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000