ประพัสสร บัวเผื่อน

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ประพัสสร บัวเผื่อน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Prapatsorn Buapeuan

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องสาขาวิชาบัญชี ชั้น 6
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3530
Email : –