สาวิตรี-200x200

อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวิตรี พรหมรักษา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Sawitri Promraksa

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญการสอนด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 6 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000