สุรีย์พร-200x200

สุรีย์พร ไกรศิริ

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุรีย์พร ไกรศิริ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Sureeporn Kaisiri

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักการภารโรง ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 1  และชั้น 8

ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000