ณัฏฐากร-200x200

ณัฏฐากร บุญค้ำ

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายณัฏฐากร บุญค้ำ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Nutthakorn Bunkam

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000