ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์

ประธานโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอนุ ธัชยะพงษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Anu Tachayapong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องสาขาวิชาบัญชี ชั้น 6
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3530
Email : Tachayapong@gmail.com