ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอนุ ธัชยะพงษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Anu Tachayapong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 6 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Email : Tachayapong@gmail.com