ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรภรณ์ โพธิ์เงิน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Woraporn Phongern

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องสำนักงานพัสดุคณะ ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3512