วรรณวณัช-200x200

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Wanwanat Donkram

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญการสอนด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 6 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000