ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Wanwanat Donkram

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องสำนักงานพัสดุคณะ ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3512