พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Pimpaka Wongkongkaew

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000