พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Pimpaka Wongkongkaew

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องสาขาวิชาบัญชี ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3610