เอกวินิต-200x200

อาจารย์ ดร.เอกวินิต พรหมรักษา

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายเอกวินิต พรหมรักษา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Eakwinit Promraksa

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เชี่ยวชาญการสอนด้านการบัญชี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น 6 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000