รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Pajaree Polprasert

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการทั่วไป
เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 4 ตึก 14 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

เบอร์ภายใน : 0-5570-6555 ต่อ 1005