ปาจรีย์-200x200

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

อาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Pajaree Polprasert

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
เชี่ยวชาญการสอนด้านบริหารธุรกิจ และงานวิจัย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์  ชั้น 6 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000