พัตราภรณ์-200x200

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

อาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Phattraphon Arivea

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
เชี่ยวชาญการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000