พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

ประธานโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Phattraphon Arivea

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการทั่วไป
เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น 5
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3790
Email : phattraphon.ole@hotmail.com