ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Phimkarnda jundahuadong

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000