พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Ploynutcha Dechasetsiri

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการทั่วไป
เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น 5
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3790
Email 1 : palin_toey@hotmail.com , ploynutcha.d@gmail.com