พลอยณัชชา-200x200

ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

อาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Ploynutcha Dechasetsiri

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
เชี่ยวชาญการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ชั้น 5 หรือห้องกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 1 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000