พลอยพรรณ-200x200

ผศ.ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Ployphan Sornsuwit

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เชี่ยวชาญการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000