พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

อาจารย์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Ployphan Sornsuwit

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3670
Email : ployphan@kpru.ac.th