ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย

อาจารย์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจักรพันธ์ หวาจ้อย
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Jakkapan Whajoy

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3670
Email : jakkapan@kpru.ac.th