จักรพันธ์-200x200

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย

อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจักรพันธ์ หวาจ้อย
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Jakkapan Whajoy

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เชี่ยวชาญการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000