montri

มนตรี ใจแน่น

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายมนตรี ใจแน่น
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Montree Jainan

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Email : rotree_krab@hotmail.com