มนตรี-200x200

อาจารย์มนตรี ใจแน่น

ประธานวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายมนตรี ใจแน่น
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Montree Jainan

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เชี่ยวชาญการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000