ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

อาจารย์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Chatchai Intraprapan

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3670

Email : chatchai_int@kpru.ac.th