ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางเพชรา บุดสีทา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Petchara Budseeta

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการตลาด
เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด และสถิติวิจัย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3640