ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางถมรัตน์ เงินทอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Thomrat Ngernthong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการตลาด
เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3760