ถมรัตน์-200x200

ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง

อาจารย์วิชาเอกการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางถมรัตน์ เงินทอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Thomrat Ngernthong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
เชี่ยวชาญการสอนด้านการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการตลาด ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000