วรรณพรรณ-200x200

อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน

อาจารย์วิชาเอกการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Wannaphan Rakchon

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
เชี่ยวชาญการสอนด้านการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการตลาด ชั้น 2 หรือวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000