ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Wannaphan Rakchon

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการตลาด
เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850
Email : ap_rakchon@hotmail.com