จิระ-200x200

อาจารย์จิระ ประสพธรรม

อาจารย์วิชาเอกการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจิระ ประสพธรรม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Jira Prasoptham

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
เชี่ยวชาญการสอนด้านการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการตลาด ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000