จิระ ประสพธรรม

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจิระ ประสพธรรม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Jira Prasoptham

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการตลาด
เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3760