ชูเกียรติ-200x200

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์วิชาเอกการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายชูเกียรติ เนื้อไม้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Chookiat Nuamai

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
เชี่ยวชาญการสอนด้านการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการตลาด ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000