ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายชูเกียรติ เนื้อไม้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Chookiat Nuamai

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด
เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Email : chookiat.nuamai@gmail.com