ศิริพร-200x200

ผศ.ศิริพร โสมคำภา

อาจารย์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวศิริพร โสมคำภา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Siriporn Somkhumpa

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
เชี่ยวชาญการสอนด้านการเงินการธนาคาร

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000