ศิริพร โสมคำภา

อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวศิริพร โสมคำภา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Siriporn Somkhumpa

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Email : tampoo31@gmail.com