อนุธิดา-200x200

ผศ.อนุธิดา เพชรพิมูล

อาจารย์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางอนุธิดา เพชรพิมูล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Anutida Phetphimoon

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
เชี่ยวชาญการสอนด้านการเงินการธนาคาร

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000