ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

อาจารย์

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางชาลี ตระกูล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Charlee Trakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 , สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850 , 7907