ชาลี-200x200

ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

อาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางชาลี ตระกูล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Charlee Trakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
เชี่ยวชาญการสอนด้านเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อาคาร KPRU HOME มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000