ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์

ประธานโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางราตรี สิทธิพงษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Ratri Sittipong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 3
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850
Email : ratri_1@hotmail.com