ชญาน์นันท์-200x200

ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

อาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) :  นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Chayanan Sirikitsathien

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
เชี่ยวชาญการสอนด้านเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000