ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

อาจารย์

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

ชื่อ-สกุล (ไทย) :  นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Chayanan Sirikitsathien

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850
Email : chayanan.siri@gmail.com