วิษณุเดช-200x200

อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว

อาจารย์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Wissanudeth Nunchaikaew

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
เชี่ยวชาญการสอนด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000