วิษณุเดช นันไชยแก้ว

อาจารย์

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Wissanudeth Nunchaikaew

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850
Email : w.nunchaikaew@gmail.com