ธนธรณ์-200x200

อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้

อาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวธนธรณ์ แจ้งโม้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Tanatorn Jangmo

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
เชี่ยวชาญการสอนด้านเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000