วีรวรรณ แจ้งโม้

อาจารย์

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Weerawan Jangmo

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3850