ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

อาจารย์

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางณัฐรดา วงษ์นายะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Nutrada Wongnaya

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านสื่อภาคประชาชน, การจัดการความรู้, การพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ชั้น 7 , ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3560