ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางพธูรำไพ ประภัสสร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Phatooramphai Parphatsorn

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 , สำนักศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000