ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

อาจารย์

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายประจักษ์ กึกก้อง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Prajak Kukkong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ชั้น 7 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3560