ธัญรดี-200x200

อาจารย์ธัญรดี บุญปัน

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวธัญรดี บุญปัน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Tunradee Boompan

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เชี่ยวชาญการสอนด้านนิเทศศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000