พิมพ์นารา-200x200

อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวพิมพ์นารา บรรจง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Pimnara Banjong

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เชี่ยวชาญการสอนด้านนิเทศศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000