ณัฐพล-200x200

ณัฐพล วรรณ์สุทธะ

นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Nattapol Wansutta

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000