รัชนีวรรณ-200x200

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Ratchaneewan Boonanant

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 4 หรือห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้น 7 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000