ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Ratchaneewan Boonanant

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 7 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3590